Kirtan Pardhana Logo

Events

Jan 29 2018

Dwarka, New Delhi

Jan 27 2018

27-29January 2018, Greater Kailash-2, New Delhi

Jan 27 2018

Shiv Nagar, New Delhi

Jan 27 2018

Hargobind Enclave, Delhi

Jan 27 2018

Gurudwara Bangla Sahib, Delhi

Jan 26 2018

Shalimar Bagh, Delhi

Jan 26 2018

Manohar Nagar, Delhi

Jan 16 2018

16-26 January 2018, Hargobind Enclave, Delhi

Jan 23 2018

23-26 January, Raipur, Chhattisgarh

Jan 25 2018

Ramesh Nagar, Delhi