Kirtan Pardhana Logo

Events

Nov 25 2017

Baljit Nagar, Delhi

Nov 24 2017

Chander Vihar, Delhi

Nov 24 2017

G.Rakab Ganj Sahib, Delhi

Nov 24 2017

Shadipur, Delhi

Nov 22 2017

22-23 November, G.Sis Ganj Sahib, Delhi

Nov 14 2017

14-22 November 2017, Patel Nagar, Delhi

Nov 18 2017

18Nov-19Nov Gurdaspur, Punjab

Nov 19 2017

Mayfield Garden, Sector-50, Gurgaon

Nov 18 2017

Pachim Viahr, Delhi

Nov 17 2017

Sahibzada Ajit Singh Nagar, Mohali, Punjab