Kirtan Pardhana Logo

Events

Feb 25 2018

25-26 Febraury 2018, Paharganj Delhi

Feb 08 2018

Gurudwara Tikana Sahib, Punjabi Bagh, Delhi

Jan 27 2018

Hargobind Enclave, Delhi

Jan 26 2018

Manohar Nagar, Delhi

Jan 16 2018

16-26 January 2018, Hargobind Enclave, Delhi

Jan 23 2018

23-26 January, Raipur, Chhattisgarh

Jan 25 2018

Ramesh Nagar, Delhi

Jan 25 2018

Bali Nagar, Delhi

Jan 25 2018

Tilak Nagar, Delhi

Jan 14 2018

14-20 January 2018, Various Locations, Delhi

Page 1 of 32